”Stora hål i det sociala skyddsnätet”

I Faktums grävande reportage ”De oönskade” blottläggs stora brister i omsorgen om hemlösa och psykiskt sjuka i Göteborg. Utskrivningar sker utan skälig grund, personer skrivs på en spärrlista och portas. De befinner sig i en hemlöshetskarusell som är svår att komma ur.

I Faktum #237 beskriver flera av de intervjuade hur de varit hemlösa i många år, utan att komma vidare. En kvinna säger:
– Systemet sväljer dig. Du kommer aldrig ut.

Det är en farlig och destruktiv vardag som beskrivs.
Faktum har bland annat läst avvikelserapporter, begärt ut mejl från kommunen och läst Lex Sarah-anmälningar och bilden av en verksamhet med stora problem växer fram. Där de stora förlorarna är de hemlösa. Och så har det varit i många år.

Till följd av Faktums granskning författade socialförvaltningen själva en PM till stadsledningskontoret för att beskriva sitt misslyckande med att möta de behov som finns. Nu ska nya rutiner införas. Kompetens ska höjas. Hemlösa ska få sina behov tillgodosedda.

Vad säger ansvariga politiker?
Lena Lindström Ohlinder (M) är ordförande i socialnämnd sydväst:

Hur reagerar du när du läser reportaget? 
– Jag tycker det är en bra artikel som beskriver situationen. Tyvärr blir jag inte överraskad utan känner till flera av de utmaningar som beskrivs. Jag blev naturligtvis tagen och särskilt av Anders berättelse. Det är ett mycket komplicerat uppdrag vi har, att stödja personer med samsjuklighet. Men med den nya inriktningen hoppas jag vi kommer på rätt väg.

Vad händer nu?  
– Det pågår ett arbete inom förvaltningen för att förbättra situationen. En ny rutin för att ingen ska skrivas ut av en oskälig anledning är på gång. Förvaltningen ska bli bättre på att möta behoven hos personen så den kan bo kvar.

Vad kommer staden att göra? 
– Vi har ett förslag på gång. På nästa nämnd, den 25 maj, finns ett förslag att vi ska besluta om att göra om Nya Tillfället till ett kortsiktigt boende med högre bemanning, där brukarna kan få tillgång till sysselsättning och hälso- och sjukvård. Vi vill ändra inriktningen från akutboende till vårdande insatser, så att personerna så småningom ska kunna får en egen bostad. Det är ett nytt verksamhetsinnehåll, som bättre ska möta behoven hos personer i hemlöshet.

Fram till förra valet var Marina Johansson (S) ansvarig för Göteborg stads hemlöshetspolitik. I dag är hon oppositionsråd.

Vad måste hända nu?
– Att vi byter styre i Göteborg, så att det byggs fler bostäder och att man satsar mer på att fånga upp människor som på olika sätt hamnat i utsatthet. Det är viktigt vilka rutiner och system man har för att hantera boende, men för att gå till botten med den misär och den utsatthet som hemlösa lever i krävs fram för alltmer resurser till fler bostäder, bättre beroendevård och en mer tillgänglig psykiatri. För oss går det före vinstjakt och privatiseringar.

Vad vill ni socialdemokrater göra för den här gruppen?
– Vi vill fortsätta att satsa på att ge fler hemlösa ett boende och möjlighet till ett gott liv. Det är också viktigt att boenden har rätt resurser, för att kunna garantera en trygg arbetsmiljö och ge de boende trygghet. Där har det länge funnits stora brister. Nya Tillfället, som tas upp i reportaget, är ett tydligt exempel där vi flera gånger lyfte att miljön inte var hållbar, varken för boende eller personal. Ett annat exempel är att Alma, boendet avsett för endast kvinnor, låg precis i anslutning. 

Men ni beslutade att bygga det kritiserade Nya Tillfället, var det lyckat?
– I efterhand kan vi se att boendet blev för stort och inte fick tillräckligt med personalresurser. Det var inte heller en lyckad lösning att lägga kvinnoboendet Alma i direkt anslutning. Det är bra att förvaltningen nu tar fram ett annat alternativ för dem.

Hur reagerade du när du läste reportaget?
– Med bedrövelse. Att det finns brister i hur man stöttar människor ur hemlöshet är inte nytt för mig, men det är inte värdigt ett välfärdssamhälle 2022 att ha hemlöshet och så grov social utsatthet. Det är uppenbart att det finns stora hål i det sociala skyddsnätet, efter allt för många nedskärningar och marknadsexperiment. Det finns ingen enkel lösning på problemet, men det första man måste göra är att ordna fler bostäder, bättre beroendevård och en mer tillgänglig psykiatri. Man måste helt enkelt sätta välfärden först.

Läs granskningen om de oönskade i senaste Faktum. Köp på gatan eller som e-tidning här.

 

Socialförvaltningens PM till stadsledningskontoret: